รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักการ 3R

พิมพ์

รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักการ  3R

หลัก 3R ประกอบด้วย
Reduce คือการลดการใช้ ลดการบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง ใช้อย่างประหยัด และใช้เวลาที่จำเป็น ลดการก่อให้เกิดขยะ
Reuse คือการใช้ซ้ำ การนำสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้ว มาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า
Recycle คือ การนำหรือเลือกใช้ทรัพยากรมาแยกส่วน เพื่อเลือกใช้ หรือ นำมาหลอมแปรรูป ให้สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง เพื่อลดการใช้ทรัพยากรในธรรมชาติ
 
 
“เพลง 3 อาร์สา – พลังอาสาจัดการขยะ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อรวมพลังอาสาของคนในชาติต่อการจัดการปัญหาขยะของประเทศด้วยหลัก 3R (Reduce – การลดการใช้, Reuse – การใช้ซ้ำ, Recycle – การนำกลับมาใช้ใหม่) และชี้ให้เห็นว่าขยะ ไม่ใช่ ขยะอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งที่มีค่า ถ้ารู้จักคัดแยก”