โครงการอบรมป้องกันภัยตำบลห้วยโรง ประจำปี 2565

alt

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง จัดโครงการอบรมป้องกันภัยตำบลห้วยโรง ประจำปี 2565

(กิจกรรม ให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น) ในวันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565