ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2564

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การสรรหาและการคัดเลือก

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

Attachments:
Download this file (1.1 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับปรับปร)1.1 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับปรับปร[ ]157 Kb
Download this file (1.1 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉ.1.pdf)1.1 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉ.1.pdf[ ]208 Kb
Download this file (1.1 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉ.2.pdf)1.1 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉ.2.pdf[ ]110 Kb
Download this file (1.1 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉ.3.pdf)1.1 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉ.3.pdf[ ]904 Kb
Download this file (1.1 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉ.4.pdf)1.1 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉ.4.pdf[ ]248 Kb
Download this file (1.2 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน ฉ.13 พ.ศ)1.2 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน ฉ.13 พ.ศ[ ]15281 Kb
Download this file (1.2 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน ฉ.9 พ.ศ.)1.2 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน ฉ.9 พ.ศ.[ ]218 Kb
Download this file (1.3 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560.pdf)1.3 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560.pdf[ ]269 Kb
Download this file (1.4 มาตรฐานทั่วไปการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ)1.4 มาตรฐานทั่วไปการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ[ ]369 Kb
Download this file (1.4 มาตรฐานทั่วไปการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ)1.4 มาตรฐานทั่วไปการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ[ ]88 Kb
Download this file (1.5 มาตรฐาน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก พนง.ส่วนท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริห)1.5 มาตรฐาน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก พนง.ส่วนท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริห[ ]90 Kb
Download this file (1.5 มาตรฐาน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก พนง.ส่วนท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริห)1.5 มาตรฐาน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก พนง.ส่วนท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริห[ ]399 Kb
Download this file (1.5 มาตรฐาน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก พนง.ส่วนท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริห)1.5 มาตรฐาน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก พนง.ส่วนท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริห[ ]405 Kb
Download this file (1.6 มาตรฐานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งประเภททั่วไป-วิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูง)1.6 มาตรฐานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งประเภททั่วไป-วิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูง[ ]5998 Kb
Download this file (1.6 มาตรฐานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งประเภททั่วไป-วิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูง)1.6 มาตรฐานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งประเภททั่วไป-วิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูง[ ]768 Kb
Download this file (1.7 มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้อ)1.7 มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้อ[ ]181 Kb
Download this file (1.8 มาตรฐานเกี่ยวกับการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีที่มีเหตุความจำเป็)1.8 มาตรฐานเกี่ยวกับการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีที่มีเหตุความจำเป็[ ]308 Kb
Download this file (1.9 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขั)1.9 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขั[ ]474 Kb
Download this file (2.1 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2558.pdf)2.1 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2558.pdf[ ]565 Kb
Download this file (2.2 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 25)2.2 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 25[ ]9190 Kb
Download this file (2.3 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉ.1 พ.ศ. 2560.pdf)2.3 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉ.1 พ.ศ. 2560.pdf[ ]608 Kb
Download this file (2.3 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉ.2 พ.ศ.2561.pdf)2.3 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉ.2 พ.ศ.2561.pdf[ ]116 Kb
Download this file (2.3 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉ.3 พ.ศ.2562.pdf)2.3 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉ.3 พ.ศ.2562.pdf[ ]118 Kb
Download this file (3.1 ประกาศ การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น.p)3.1 ประกาศ การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น.p[ ]4266 Kb
Download this file (3.2 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕)3.2 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕[ ]3934 Kb
Download this file (3.3 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระ)3.3 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระ[ ]5181 Kb
Download this file (4.1 มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ฉ.1.pdf)4.1 มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ฉ.1.pdf[ ]3378 Kb
Download this file (4.1 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ฉ.2 พ.ศ. 2563.p)4.1 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ฉ.2 พ.ศ. 2563.p[ ]29686 Kb
Download this file (4.1 แนวทางเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน-เลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้)4.1 แนวทางเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน-เลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้[ ]205 Kb
Download this file (4.2 ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ.pdf)4.2 ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ.pdf[ ]569 Kb
Download this file (4.3 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉ.4.pdf)4.3 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉ.4.pdf[ ]99 Kb
Download this file (4.3 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉ.5.pdf)4.3 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉ.5.pdf[ ]103 Kb
Download this file (4.3 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉ.6.pdf)4.3 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉ.6.pdf[ ]103 Kb
Download this file (4.3 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉ.7.pdf)4.3 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉ.7.pdf[ ]519 Kb
Download this file (5.1 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ)5.1 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ[ ]2571 Kb
Download this file (5.2 มาตรฐานเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้าง ฉ.4 .pdf)5.2 มาตรฐานเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้าง ฉ.4 .pdf[ ]4367 Kb
Download this file (5.3 การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีคร)5.3 การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีคร[ ]1973 Kb
Download this file (5.3 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษพ.ศ. 25)5.3 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษพ.ศ. 25[ ]20322 Kb
Download this file (5.3 แนวทางเกี่ยวกับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลป)5.3 แนวทางเกี่ยวกับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลป[ ]847 Kb
Download this file (5.4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ฉ)5.4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ฉ[ ]2148 Kb
Download this file (5.4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ฉ)5.4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ฉ[ ]2187 Kb
Download this file (5.4 หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นตามข้อ 28.pdf)5.4 หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นตามข้อ 28.pdf[ ]545 Kb
Download this file (5.5 หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างค่าครองชีพชั่วคราว )5.5 หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างค่าครองชีพชั่วคราว [ ]158 Kb
Download this file (5.6 มาตรฐานเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ ฉ.1 พ.ศ. 2558.pdf)5.6 มาตรฐานเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ ฉ.1 พ.ศ. 2558.pdf[ ]30258 Kb
Download this file (5.6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ ฉ.2 พ.ศ. 2563.pdf)5.6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ ฉ.2 พ.ศ. 2563.pdf[ ]621 Kb

การจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564

 

การจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชน  ประจำปี  2564

          องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง  โดยกองสวัสดิการสังคมร่วมกับสำนักปลัด  ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชน  ประจำปี  2564  ภายในเขตพื้นที่ตำบลห้วยโรง  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชน  โดยแผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา  ตลอดจนบูรณาการดำเนินงานนร่วมกัน  อย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ  อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ  โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันลงพื้นที่จัดทำแผนชุมชน 

          ลงพื้นที่จัดทำแผนชุมชนแล้วเสร็จ  ดังนี้

  • หมู่ที่  1  บ้านห้วยโรง
  • หมู่ที่  2  บ้านหัวถนน
  • หมู่ที่  3  บ้านกาจับ 
  • หมู่ที่  4  บ้านห้วยโรงล่าง

alt

 

 

 

 

ขอความร่วมมือผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับอบต.ห้วยโรง สแกน QR code ตอบแบบสอบถาม

alt

อบต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

ขอความร่วมมือผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับอบต.ห้วยโรง สแกน QR code ตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ห้วยโรง ประจำปี 2564 ด้วยค่ะ

alt

ประชาสัมพันธ์ดำเนินการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

alt

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 20

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ห้วยโรง
 
คุณพอใจ อบต.ห้วยโรง ด้านใด

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้69
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้68
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้229
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว377
mod_vvisit_counterเดือนนี้647
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3218
mod_vvisit_counterทั้งหมด71711

We have: 11 guests online
ไอพีคุณ: 3.237.9.125
วันนี้: พ.ค. 12, 2021

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย 


 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-566079