ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ประกาศจาก e GP

วันที่ รายการ
05 สค 2565 ซื้อชุดรับแขก (โซฟา) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 สค 2565 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ คนๆละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กค 2565 จ้างซ่อมเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กค 2565 จ้างรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๙๕-๑๒๘ แรงม้า ตามโครงการพัฒนาคูคลองภายในตำบลห้วยโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กค 2565 จ้างรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๙๕-๑๒๘ แรงม้า ตามโครงการพัฒนาคูคลองภายในตำบลห้วยโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กค 2565 จ้างซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกดิน ถนนลูกรังสายเลียบคลองประดู่ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กค 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กค 2565 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 กค 2565 จ้างวงแคน จำนวน ๑ วง ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กค 2565 จ้างซ่อมแซมป้ายบอกทาง อบต.ห้วยโรง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กค 2565 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขงค ๕๑๙ เพชรบุรี รหัส ๐๐๙-๕๕-๐๐๐๒ เพชรบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กค 2565 จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิง ประเภทผงเคมีแห้ง จำนวน ๘ ถัง และเติมก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ดับเพลิง CO ๒ จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิย 2565 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ คนๆละ ๒๑ บาท จำนวน ๑๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิย 2565 ซื้อซื้อปั้มไดโว่ (ตัวมอเตอร์ ขนาด ๑ แรงม้า ๗๕๐ วัตต์) จำนวน ๑ ตัว และสายดูด ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๒๔ เมตร จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิย 2565 ซื้อปั้มไดโว่ (ตัวมอเตอร์ ขนาด ๑ แรงม้า ๗๕๐ วัตต์) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิย 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดห้วยโรงและศพด.อบต.ห้วยโรง ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิย 2565 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส ๔๑๖-๕๗-๐๐๓๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิย 2565 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๑-๕๕๗๕ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิย 2565 จ้างทำป้ายแขวนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ห้วยโรง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิย 2565 ซื้อหมึกPrinter จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิย 2565 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิย 2565 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิย 2565 วัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ
07 มิย 2565 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย,ห้องสำนักปลัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พค 2565 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคู๑๙ (๒๐L-๑R) หมู่ที่ ๔ ช่วงที่ ๒ บริเวณนานางจีรวรรณ หาดทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พค 2565 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พค 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดห้วยโรง และศพด.อบต.ห้วยโรง จำนวน ๔,๐๒๖ กล่อง ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พค 2565 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พค 2565 จ้างซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกดิน ภายในตำบล หมู่ ๑-๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พค 2565 จ้างทำป้ายไวนิลมาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พค 2565 จ้างจ้างแรงงานพ่นหมอกควันภายในตำบลห้วยโรง ตามโครงการรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พค 2565 แรงงานพ่นหมอกควันภายในตำบลห้วยโรง ตามโครงการรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
19 พค 2565 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๕๕๗๕ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พค 2565 จ้างจ้างซ่อมแอร์รถยนต์ทะเบียน บต ๕๖๑ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พค 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พค 2565 จ้างติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะและไฟฟ้าลานกีฬา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พค 2565 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ
05 พค 2565 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคู ๒.๕.๑ (๒๐L-๑R) หมู่ที่ ๓ ช่วง ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พค 2565 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านธนภพ ใจสุข หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พค 2565 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านพล โพธิ์งาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เมย 2565 ซื้อถังรองรับขยะ ขนาดความจุ ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑๐๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เมย 2565 จ้างจัดจ้างแรงงานฉีดพิษสุนัขบ้า หมู่ ๑ จำนวน ๑๗๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เมย 2565 จ้างจัดจ้างแรงงานฉีดพิษสุนัขบ้า หมู่ ๒ จำนวน ๓๘๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เมย 2565 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง Toyota Vigo เลขทะเบียน กค ๒๔๗๒ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เมย 2565 จ้างแรงงานฉีดพิษสุนัขบ้า หมู่ ๓ จำนวน ๔๑๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เมย 2565 จ้างแรงงานฉีดพิษสุนัขบ้า หมู่ ๔ จำนวน ๑๘๙ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เมย 2565 จ้างขนย้ายรถขุดไฮโดรลิค จำนวน ๑ เที่ยว (ไป-กลับ) ตามโครงการพัฒนาคูคลองภายในตำบลห้วยโรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เมย 2565 จ้างแรงงานเฝ้ารถขุดไฮโดรลิคของ อบจ.เพชรบุรี ตามโครงการพัฒนาคูคลองภายในห้วยโรง จำนวน ๑ คน เป็นเวลา ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
21 มค 2564 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มค 2564 จ้างติดตั้งผ้าม่านบังแดดอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มค 2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยโรง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มค 2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยโรง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มค 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มค 2564 ซื้อน้ำมันไฮโดรลิค เบอร์ ๖๘ จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มค 2564 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มค 2564 ซื้อโต๊ะ เก้าอี้ทำงาน อย่างละ ๑ ตัว และตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ธค 2563 จ้างจ้างทำสติ๊กเกอร์และป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ธค 2563 จ้างติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ส่วนกลาง Vigo ทะเบียน กค ๒๔๗๒ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ธค 2563 จ้างติดตั้งผ้าม่าน ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ธค 2563 จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิง ประเภทผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๒๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ธค 2563 จ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายสัญญาณอินเอตร์เน็ต หมายเลขวงจร ๓๒๕๖J๐๐๓๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ธค 2563 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดห้วยโรง และศพด.อบต.ห้วยโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ตค 2563 ซื้อยางรถยนต์ ขนาด ๒๖๕/๗๐/๑๖ จำนวน ๑ เส้น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง TOYOTA Vigo ทะเบียน กค ๒๔๗๒ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ตค 2563 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ตค 2563 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ตค 2563 จ้างเหมาสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย เป็นเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ตค 2563 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบิหารส่วนตำบลห้วยโรง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กย 2563 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กย 2563 ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กย 2563 ซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑ - ๕๕๗๕ เพชรบุรี
15 กย 2563 จ้างซ่อมแซมฝาปิดบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กย 2563 ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กย 2563 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายคู ๑๙ หมู่ที่ ๔ (ช่วงที่ ๑ บริเวณนานายธรรมนูญ นงนุช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กย 2563 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคู ๒.๓ (๒๐L-๑R) หมู่ที่ ๓ สายข้างนานางทุเรียน จันทร์ปรุง ช่วงที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กย 2563 สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
08 กย 2563 จ้างโครงการลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ พื้นที่ ๑ หมู่ที่ ๑ บริเวณหน้าศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บาท และโครงการลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ พื้นที่ ๒ หมู่ที่ ๑ บริเวณข้างป้อมตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 สค 2563 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิดรหัส ๔๑๙-๕๗-๐๐๑๘ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 สค 2563 ซื้อท่อระบายน้ำและแผ่นพื้นสำเร็จรูป จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 สค 2563 จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า Vigo เลขทะเบียน กค ๒๔๗๒ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 สค 2563 จ้างติดตั้งรั้วสแตนเลสและประตูสแตนเลสทางเข้า-ออก อบต.ห้วยโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิย 2563 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิย 2563 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิย 2563 จ้างซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณถนนสายเลียบคลองชลประทาน (๒๐L-๑R) ฝั่งซ้าย ช่วง กม.๐+๖๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิย 2563 จ้างรถขุดตีนตะขาบ เพื่อพัฒนาคูคลอง หมู่ที่ ๑ หมู่ ๓ และหมู่ ๔ ตามโครงการพัฒนาคูคลองภายในตำบลห้วยโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิย 2563 จ้างนำรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๕๕๗๕ เพชรบุรี เข้าตรวจเช็คตามระยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เมย 2563 จ้างแรงงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑๗๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เมย 2563 จ้างแรงงานวัคซีนพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑๗๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เมย 2563 จ้างแรงงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑๘๙ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เมย 2563 จ้างแรงงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ ๓ จำนวน ๔๑๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เมย 2563 จ้างแรงงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓๕๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เมย 2563 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ห้วยโรง
 

นายเมี้ยน  ดวงเนตร
นายกอบต.ห้วยโรง
081-8564227
 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้31
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้74
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้357
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1789
mod_vvisit_counterเดือนนี้1685
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว10761
mod_vvisit_counterทั้งหมด188964

We have: 2 guests online
ไอพีคุณ: 44.210.21.70
วันนี้: ส.ค. 09, 2022

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย 


 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-566079