ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

ประกาศจาก e GP

วันที่ รายการ
18 เมษ 2567 จ้างจ้างแรงงานฉีดพิษสุนัขบ้า หมู่ ๓ จำนวน ๔๙๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เมษ 2567 จ้างแรงงานฉีดพิษสุนัขบ้า หมู่ ๑ จำนวน ๒๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เมษ 2567 จ้างแรงงานฉีดพิษสุนัขบ้า หมู่ ๒ จำนวน ๔๐๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เมษ 2567 จ้างแรงงานฉีดพิษสุนัขบ้า หมู่ ๔ จำนวน ๒๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เมษ 2567 จ้างจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ สำหรับจัดงานโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เมษ 2567 จ้างเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เมษ 2567 จ้างวงแคน จำนวน ๑ วง ตามโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เมษ 2567 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,เข็ม และถุงมือยาง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คยปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนาวี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มีค 2567 จ้างซ่อมแซมกล่องไซเรนรถยนต์บรรทุกน้ำเลขทะเบียน ๘๑-๖๖๕๔ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มีค 2567 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของ ศพด.อบต.ห้วยโรง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มีค 2567 จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มีค 2567 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มีค 2567 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มีค 2567 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มีค 2567 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มีค 2567 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคู ๑๑ (๒๐L-๑R) สายหน้าโรงงานสติ๊กเกอร์ หมู่ที่ ๑ กม. ๐+๐๐๐ - ๐+๑๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มีค 2567 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคู ๑๓ (๒๐L-๑R) สายข้างโรงงานสติ๊กเกอร์ หมู่ที่ ๒ กม. ๐+๘๘๘ - ๑+๐๕๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มีค 2567 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๑-๖๖๕๔ เพชรบุรี จำนวน ๖ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กพ 2567 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ OKI รหัส ๔๑๖-๕๕-๐๐๒๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กพ 2567 จ้างรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๙๕-๑๒๘ แรงม้า กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ ตามโครงการพัฒนาคูคลองภายในตำบลห้วยโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 กพ 2567 จ้างติดตั้งถังดักไขมัน พร้อมฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มค 2567 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดห้วยโรงและศพด.อบต.ห้วยโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มค 2567 จ้างทำบานประตู ปิด-เปิดน้ำ จำนวน ๒ ชุด (นานายฉอ้อน ศรนรินทร์ หมู่ที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มค 2567 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง Toyota Vigo ทะเบียน กค ๒๔๗๒ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มค 2567 จ้างรถBack-hoe ปรับภูมิทัศน์-ขุดตอไม้ หมู่ที่ ๒ บ้านถนนทราย (บริเวณสวนป่ายูคาลิปตัส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มค 2567 จ้างรถBack-hoe ปรับภูมิทัศน์-ขุดตอไม้ หมู่ที่ ๒ บ้านถนนทราย (บริเวณสวนป่ายูคาลิปตัส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ธค 2566 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง เดือนมกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๙ คนๆละ ๓๖ บาท เป็นเวลา ๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ธค 2566 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดห้วยโรง และศพด.อบต.ห้วยโรง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒,๘๑๖ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธค 2566 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง Toyota Vigo ทะเบียน กค ๒๔๗๒ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พย 2566 จ้างจัดเช่าเต็นท์ จำนวน ๓ หลัง และจัดเตรียมสถานที่โต๊ะ เก้าอี้ ผูกผ้า ประดับธงราว ตามโครงการลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พย 2566 จ้างเช่าเครื่องเสียง และไฟประดับบริเวณริมคลองวัดกาจับ ตามโครงการลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พย 2566 จ้างเหมาจัดเวที,ผูกผ้า,พร้อมเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พย 2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไมโครโฟน จำนวน ๑ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พย 2566 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บต ๕๖๑ เพชรบุรี และ กค ๒๔๗๒ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พย 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ตค 2566 จ้างซ่อมแซมผิวจราจร จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ตค 2566 จ้างซ่อมแซมผิวจราจร จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ตค 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) ชนิดถุง จำนวน ๑๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ตค 2566 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๑๒ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กย 2566 จ้างเหมาสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กย 2566 จ้างเหมาสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กย 2566 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้าระบบสูบน้ำทางลอดถนนเพชรเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กย 2566 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กย 2566 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงร้านค้าชุมชน หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กย 2566 จ้างซ่อมแซมผิวจราจร หมู่ที่ ๔ และปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กย 2566 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๕๕๗๕ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กย 2566 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พรมปูพื้นรถ,เซนเซอร์,แบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กย 2566 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ให้ประขาขนในการจัดการขยะ ขนาด ๑ x ๒ เมตร จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กย 2566 ซื้อเครื่องปั้มน้ำอัติโนมัติแรงดันคงที่ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กย 2566 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดห้วยโรง และศพด.อบต.ห้วยโรง จำนวน ๑๓๐ คน ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๙๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กย 2566 จ้างที่ปรึกษาที่ปรึกษาดำเนินการประเมินและสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาติดต่องานหรือรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กย 2566 จ้างติดตั้งไฟฟ้าและแสงส่องสว่างลานกีฬา หมู่ที่ ๓ บ้านกาจับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กย 2566 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว โต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน ๑๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กย 2566 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองชลประทาน (๒๐L-๑R) หมู่ที่ ๒ กม.๑+๓๔๘ - กม.๑+๔๗๖ ความยาว ๑๒๘ เมตร กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกดินตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กย 2566 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองลำมะเส็ง หมู่ที่ ๒ กม.๐+๐๐๐ - ๐+๒๘๒ ความยาว ๒๘๒ เมตร กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๖ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกดินตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กย 2566 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กย 2566 ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กย 2566 ซื้อเครื่องวัดระยะ (ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล) จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กย 2566 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน ขนาด ๑.๒ x ๒.๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กย 2566 ซื้อโต๊ะพลาสติก จำนวน ๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กย 2566 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กย 2566 ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๗ รายการ ตามโครงการอุปกรณ์กีฬาตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กย 2566 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กย 2566 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ริมคลองประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กย 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการและวัสดุงานบ้านครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 2566 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บริเวณร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กย 2566 จ้างก่อสร้างขยายทางเชื่อม-ทางแยก หมู่ที่ ๒ ข้างโรงงานสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 สค 2566 จ้างซ่อมจักรเย็บผ้า จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 สค 2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 สค 2566 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๕๕๗๕ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 สค 2566 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 สค 2566 จ้างจ้างรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๙๕-๑๒๘ แรงม้า ตามโครงการพัฒนาคูคลองภายในตำบลห้วยโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 สค 2566 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ห้วยโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 สค 2566 ซื้อหนังสือเรียน อายุ ๓-๕ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 สค 2566 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 สค 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 สค 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๗ รายการ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 สค 2566 จ้างซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองส่งน้ำ ๒๐L-๑R ฝั่งซ้าย ช่วง กม.๑+๖๔๐ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 สค 2566 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๕๕๗๕ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 สค 2566 จ้างรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ๒ ชั้น ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพในการบริหารงานและปฏิบัติงานของ อบต.ห้วยโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กค 2566 จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กค 2566 จ้างวงแคน จำนวน ๑ วง เป็นเวลา ๑วัน ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กค 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กค 2566 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างที่ดินนางอำพร เงาะแก้ว หมู่ที่ ๒ กม. ๐+๐๐๐ - กม. ๐+๑๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กค 2566 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายเนรมิต ทองกระจ่าง หมู่ที่ ๓ กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๐๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กค 2566 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคู ๑๕.๔ (๒๐L-R) หมู่ที่ ๑ สายข้างนานางเอียง เทศนา กม.๐+๒๐๐ -กม.๐+๓๙๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กค 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กค 2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กค 2566 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส ๔๑๖-๔๗-๐๐๐๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กค 2566 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๕๕๗๕ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กค 2566 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TK ๔๓๙ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กค 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กค 2566 จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘-๖๔-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กค 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิย 2566 จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน รหัส ๐๕๔ - ๕๙ - ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิย 2566 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง Toyata Vigo เลขทะเบียน กค ๒๔๗๒ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มิย 2566 ซื้อกล้องวงจรปิดมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๑๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิย 2566 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ OKI C๓๒๒ หมายเลข ๔๑๖-๖๒-๐๐๔๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิย 2566 จ้างซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรัง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิย 2566 ซื้อบันไดไม้ไผ่ ความยาว ๖ เมตร จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิย 2566 ซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๕๕๗๕ เพชรบุรี ขนาด ๗๐๐/๑๖ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิย 2566 ซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๕๕๗๕ เพชรบุรี ขนาด ๗๐๐/๑๖ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิย 2566 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๗ คนๆละ ๓๖ บาท เป็นเวลา ๒๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิย 2566 จ้างแรงงานพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ คน ตามโครงการรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พค 2566 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๕๕๗๕ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พค 2566 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดห้วยโรง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง จำนวน ๓,๒๐๐ กล่อง ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พค 2566 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พค 2566 ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน ๑๐ ขวด ตามโครงการรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พค 2566 จ้างซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุกดินภายในตำบล หมู่ ๑-๔ จำนวน ๑,๘๕๘ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พค 2566 จ้างทำป้ายไวนิลการประชุมประชาพิจารณ์ ขนาด ๑.๒ x ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พค 2566 จ้างวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พค 2566 จ้างซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุกดินภายในตำบล หมู่ ๑-๔ จำนวน ๑,๘๕๘ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พค 2566 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านนายนรสิงห์ สวัสดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พค 2566 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ คนๆละ ๓๖ บาท จำนวน ๑๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พค 2566 จ้างเหมาติดตาข่ายกันนกที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เมษ 2566 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคู ๒๕ (ดอนมะขาม) หมู่ที่ ๑ กม.๐+๓๐๐ - กม.๐+๕๒๔ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เมษ 2566 ซื้อยางรถยนต์สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๗๒ เพชรบุรี ขนาด ๒๖๕ ๗๐ R๑๖ จำนวน ๔ ล้อ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เมษ 2566 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บริเวณริมทางรถไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เมษ 2566 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP Laserjet ๑๐๐ Coler รหัส ๔๑๖-๔๓-๐๐๒๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เมษ 2566 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์Notebook รหัส ๔๑๖-๖๑-๐๐๔๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 เมษ 2566 จ้างแรงงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 เมษ 2566 จ้างแรงงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 เมษ 2566 จ้างแรงงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 เมษ 2566 จ้างแรงงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มีค 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีค 2566 จ้างทำป้ายแนวทางการป้องกันการทุจริต การให้ การเรียกสินยน และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ขนาด ๑.๒ x ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีค 2566 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดห้วยโรง และศพด.อบต.ห้วยโรง ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีค 2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขงค ๕๑๙ เพชรบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๕-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีค 2566 จ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ขนาด ๑.๒ x ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีค 2566 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,เข็ม,ไซริ้งและถุงมือยาง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มีค 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มีค 2566 จ้างซ่อมสุขภัณฑ์ห้องน้ำที่ทำการอบต.ห้วยโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มีค 2566 จ้างกำจัดวัชพืชในคูคลอง หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ เมตร โดยรถขุดตีนตะขาบ ๙๕-๑๒๘ แรงม้า ตามโครงการพัฒนาคูคลองภายในตำบลห้วยโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มีค 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ และวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มีค 2566 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มีค 2566 จ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ ๑ ทางเข้าตำบลห้วยโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มีค 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มีค 2566 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคู ๑๙ (๒๐L-๑R) หมู่ที่ ๔ ช่วงที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กพ 2566 จ้างซ่อมแซมอาคารร้านค้าชุมชน หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กพ 2566 จ้างซ่อมแซมอาคารร้านค้าชุมชน หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กพ 2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กพ 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กพ 2566 จ้างวางท่อระบายน้ำข้ามถนนหน้าฉาง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กพ 2566 จ้างวางท่อระบายน้ำข้ามถนนหน้าฉาง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กพ 2566 ซื้อไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กพ 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กพ 2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ธค 2565 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียบ ๘๑-๕๕๗๕ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธค 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธค 2565 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ OKI รหัส ๔๑๖-๕๕-๐๐๒๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ธค 2565 จ้างทำป้ายสัญลักษณฺ์บอกทาง ขนาด ๑ x ๒ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธค 2565 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง Totoya Revo ทะเบียน กต 9517 เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธค 2565 จ้างพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ธค 2565 จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน รหัส ๐๕๔-๕๙-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ธค 2565 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑๕๐ x ๘๐ เซนติเมตร พร้อมโครงไม้ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ธค 2565 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด รหัส ๔๙๑-๕๗-๐๐๑๘ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ธค 2565 จ้างพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ธค 2565 จ้างเหมาตัดหญ้าริมทางภายในตำบล หมู่ที่ ๑-๔ ตามโครงการกำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ธค 2565 จ้างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ รหัส ๐๕๕-๖๓-๐๐๐๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ธค 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พย 2565 จ้างซ่อมเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ รหัส ๐๕๕-๖๓-๐๐๐๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พย 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดห้วยโรง และศพด.อบต.ห้วยโรง ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พย 2565 จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พย 2565 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศพด.อบต.ห้วยโรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พย 2565 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ ขนาด ๕ x ๓ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พย 2565 ซื้อเครื่องคิดเลขแบบพิมพ์ได้ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พย 2565 ซื้อเครื่องคิดเลขแบบพิมพ์ได้ จำนวน ๑ เครื่องและกระดาษบวกเลข จำนวน ๕ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พย 2565 จ้างเหมาปูกระเบื้อง ทางเดินทางเท้าด้านข้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบริเวณเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พย 2565 จ้างทาสีรั้วบริเวณด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พย 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางรถไฟถึงแพรกหนามแดง หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 พย 2565 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองชลประทาน หมู่ที่ ๒ กม.๑+๒๑๐ - ๑+๓๔๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พย 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ตค 2565 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ตค 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดห้วยโรง และศพด.อบต.ห้วยโรง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ตค 2565 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง Toyota ทะเบียน กค ๒๔๗๒ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ตค 2565 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส ๔๑๖-๖๒-๐๐๔๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ตค 2565 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๕๕๗๕ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ตค 2565 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กย 2565 จ้างเหมาสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กย 2565 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กย 2565 ประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ คนๆละ ๒๑ บาท จำนวน ๑๘ วัน
23 กย 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน 180 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กย 2565 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพัก คสล. พร้อมฝังกลบ หมู่ที่ ๓ บ้านกาจับ (ซอยบ้านนายชัยรัตน์ ดีอยู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กย 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดห้วยโรง และศพด.อบต.ห้วยโรง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กย 2565 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคู ๒.๑.๒ (๒๐L-๑R) หมู่ที่ ๒ หลังสวนป่ายูคาลิปตัส กม.๐+๐๓๗ - กม.๐+๔๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กย 2565 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองชลประทาน หมู่ที่ ๒ กม.๐+๘๘๗ - กม.๑+๐๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กย 2565 จ้างซ่อมฮอร์นลำโพงหอกระจายข่าว หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กย 2565 จ้างแรงงานพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กย 2565 จ้างก่อสร้างถนนดิน สายบ้านนายใหญ่ คุ้มกระ หมู่ที่ ๓ ความกว้างผิวจราจร ๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กย 2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กย 2565 จ้างที่ปรึกษาดำเนินการประเมินและสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาติดต่องานหรือรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กย 2565 จ้างซ่อมรถยนต์ Toyota Vigo ทะเบียน กค ๒๔๗๒ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กย 2565 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๕๕๗๕ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กย 2565 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลข ๔๑๗ - ๔๕ - ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กย 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 2565 จ้างซ่อมและบำรุงรักษาก๊อกน้ำและท่อน้ำของศพด.อบต.ห้วยโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 2565 ซื้อชุดดับเพลิงสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 กย 2565 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคู ๑๙ (๒๐L-๑R) หมู่ที่ ๑ ช่วงที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 สค 2565 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ คนๆละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 สค 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดห้วยโรงและศพด.อบต.ห้วยโรง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 สค 2565 จ้างซ่อมท่อสูบน้ำ ระบบสูบน้ำทางลอดเพชรเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 สค 2565 จ้างทำตะแกรงกั้นท่อสูบน้ำ ระบบสูบน้ำท่วมทางลอดเพชรเกษม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 สค 2565 จ้างซ่อมลำโพง หอกระจายข่าว หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 สค 2565 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๕๕๗๕ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 สค 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 สค 2565 ซื้องานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 สค 2565 ซื้อชุดดับเพลิงสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 สค 2565 ซื้อชุดดับเพลิงสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 สค 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 สค 2565 จ้างทำบัตรพนักงานชนิดพลาสติกแข็งและสายคล้องบัตร จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 สค 2565 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 สค 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 สค 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 สค 2565 ซื้อชุดรับแขก (โซฟา) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 สค 2565 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ คนๆละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กค 2565 จ้างซ่อมเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กค 2565 จ้างรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๙๕-๑๒๘ แรงม้า ตามโครงการพัฒนาคูคลองภายในตำบลห้วยโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กค 2565 จ้างรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๙๕-๑๒๘ แรงม้า ตามโครงการพัฒนาคูคลองภายในตำบลห้วยโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กค 2565 จ้างซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกดิน ถนนลูกรังสายเลียบคลองประดู่ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กค 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กค 2565 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 กค 2565 จ้างวงแคน จำนวน ๑ วง ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กค 2565 จ้างซ่อมแซมป้ายบอกทาง อบต.ห้วยโรง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กค 2565 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขงค ๕๑๙ เพชรบุรี รหัส ๐๐๙-๕๕-๐๐๐๒ เพชรบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กค 2565 จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิง ประเภทผงเคมีแห้ง จำนวน ๘ ถัง และเติมก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ดับเพลิง CO ๒ จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิย 2565 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ คนๆละ ๒๑ บาท จำนวน ๑๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิย 2565 ซื้อซื้อปั้มไดโว่ (ตัวมอเตอร์ ขนาด ๑ แรงม้า ๗๕๐ วัตต์) จำนวน ๑ ตัว และสายดูด ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๒๔ เมตร จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิย 2565 ซื้อปั้มไดโว่ (ตัวมอเตอร์ ขนาด ๑ แรงม้า ๗๕๐ วัตต์) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิย 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดห้วยโรงและศพด.อบต.ห้วยโรง ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิย 2565 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส ๔๑๖-๕๗-๐๐๓๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิย 2565 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๑-๕๕๗๕ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิย 2565 จ้างทำป้ายแขวนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ห้วยโรง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิย 2565 ซื้อหมึกPrinter จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิย 2565 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิย 2565 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิย 2565 วัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ
07 มิย 2565 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย,ห้องสำนักปลัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พค 2565 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคู๑๙ (๒๐L-๑R) หมู่ที่ ๔ ช่วงที่ ๒ บริเวณนานางจีรวรรณ หาดทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พค 2565 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พค 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดห้วยโรง และศพด.อบต.ห้วยโรง จำนวน ๔,๐๒๖ กล่อง ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พค 2565 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พค 2565 จ้างซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกดิน ภายในตำบล หมู่ ๑-๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พค 2565 จ้างทำป้ายไวนิลมาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พค 2565 จ้างจ้างแรงงานพ่นหมอกควันภายในตำบลห้วยโรง ตามโครงการรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พค 2565 แรงงานพ่นหมอกควันภายในตำบลห้วยโรง ตามโครงการรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
19 พค 2565 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๕๕๗๕ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พค 2565 จ้างจ้างซ่อมแอร์รถยนต์ทะเบียน บต ๕๖๑ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พค 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พค 2565 จ้างติดตั้งไฟฟ้าทางสาธารณะและไฟฟ้าลานกีฬา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พค 2565 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ
05 พค 2565 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคู ๒.๕.๑ (๒๐L-๑R) หมู่ที่ ๓ ช่วง ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พค 2565 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านธนภพ ใจสุข หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พค 2565 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านพล โพธิ์งาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เมย 2565 ซื้อถังรองรับขยะ ขนาดความจุ ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑๐๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เมย 2565 จ้างจัดจ้างแรงงานฉีดพิษสุนัขบ้า หมู่ ๑ จำนวน ๑๗๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เมย 2565 จ้างจัดจ้างแรงงานฉีดพิษสุนัขบ้า หมู่ ๒ จำนวน ๓๘๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เมย 2565 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง Toyota Vigo เลขทะเบียน กค ๒๔๗๒ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เมย 2565 จ้างแรงงานฉีดพิษสุนัขบ้า หมู่ ๓ จำนวน ๔๑๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เมย 2565 จ้างแรงงานฉีดพิษสุนัขบ้า หมู่ ๔ จำนวน ๑๘๙ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เมย 2565 จ้างขนย้ายรถขุดไฮโดรลิค จำนวน ๑ เที่ยว (ไป-กลับ) ตามโครงการพัฒนาคูคลองภายในตำบลห้วยโรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เมย 2565 จ้างแรงงานเฝ้ารถขุดไฮโดรลิคของ อบจ.เพชรบุรี ตามโครงการพัฒนาคูคลองภายในห้วยโรง จำนวน ๑ คน เป็นเวลา ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
21 มค 2564 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มค 2564 จ้างติดตั้งผ้าม่านบังแดดอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มค 2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยโรง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มค 2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยโรง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มค 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มค 2564 ซื้อน้ำมันไฮโดรลิค เบอร์ ๖๘ จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มค 2564 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มค 2564 ซื้อโต๊ะ เก้าอี้ทำงาน อย่างละ ๑ ตัว และตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ธค 2563 จ้างจ้างทำสติ๊กเกอร์และป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ธค 2563 จ้างติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ส่วนกลาง Vigo ทะเบียน กค ๒๔๗๒ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ธค 2563 จ้างติดตั้งผ้าม่าน ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ธค 2563 จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิง ประเภทผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๒๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ธค 2563 จ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายสัญญาณอินเอตร์เน็ต หมายเลขวงจร ๓๒๕๖J๐๐๓๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ธค 2563 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดห้วยโรง และศพด.อบต.ห้วยโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ตค 2563 ซื้อยางรถยนต์ ขนาด ๒๖๕/๗๐/๑๖ จำนวน ๑ เส้น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง TOYOTA Vigo ทะเบียน กค ๒๔๗๒ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ตค 2563 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ตค 2563 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ตค 2563 จ้างเหมาสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย เป็นเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ตค 2563 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบิหารส่วนตำบลห้วยโรง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กย 2563 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กย 2563 ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กย 2563 ซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑ - ๕๕๗๕ เพชรบุรี
15 กย 2563 จ้างซ่อมแซมฝาปิดบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กย 2563 ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กย 2563 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายคู ๑๙ หมู่ที่ ๔ (ช่วงที่ ๑ บริเวณนานายธรรมนูญ นงนุช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กย 2563 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคู ๒.๓ (๒๐L-๑R) หมู่ที่ ๓ สายข้างนานางทุเรียน จันทร์ปรุง ช่วงที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กย 2563 สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
08 กย 2563 จ้างโครงการลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ พื้นที่ ๑ หมู่ที่ ๑ บริเวณหน้าศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน บาท และโครงการลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ พื้นที่ ๒ หมู่ที่ ๑ บริเวณข้างป้อมตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 สค 2563 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิดรหัส ๔๑๙-๕๗-๐๐๑๘ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 สค 2563 ซื้อท่อระบายน้ำและแผ่นพื้นสำเร็จรูป จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 สค 2563 จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า Vigo เลขทะเบียน กค ๒๔๗๒ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 สค 2563 จ้างติดตั้งรั้วสแตนเลสและประตูสแตนเลสทางเข้า-ออก อบต.ห้วยโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิย 2563 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิย 2563 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิย 2563 จ้างซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณถนนสายเลียบคลองชลประทาน (๒๐L-๑R) ฝั่งซ้าย ช่วง กม.๐+๖๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิย 2563 จ้างรถขุดตีนตะขาบ เพื่อพัฒนาคูคลอง หมู่ที่ ๑ หมู่ ๓ และหมู่ ๔ ตามโครงการพัฒนาคูคลองภายในตำบลห้วยโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิย 2563 จ้างนำรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๕๕๗๕ เพชรบุรี เข้าตรวจเช็คตามระยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เมย 2563 จ้างแรงงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑๗๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เมย 2563 จ้างแรงงานวัคซีนพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑๗๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เมย 2563 จ้างแรงงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑๘๙ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เมย 2563 จ้างแรงงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ ๓ จำนวน ๔๑๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เมย 2563 จ้างแรงงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓๕๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เมย 2563 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

QR Code
อบต.ห้วยโรง
 

นายเมี้ยน  ดวงเนตร
นายกอบต.ห้วยโรง
081-8564227
 Line อบต.ห้วยโรง


 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
แผนที่ท่องเที่ยวไทย 


 

ลิขสิทธิ์ © 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-566079